මීයා

දිනක් පාසලේදී ගුරුවරයා විසන් පංතියේ ළමුන්ට මීයාගැන රචනාවක් ලියාගෙන එනලෙස පැවසීය. ළමුන්ද පසු දිනයේ ගුරුවරයා කියූ ලෙස රචනාව ලියගෙන ආ අතර ඇම්ඩාද මීයා ගැන රචනාවක් මෙසේ ලියන ලදී.

මීයා


මීයා යනු කුඩා සත්වයකි. මීයා අපිට ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි ප්‍රයෝජනවත් මෙන්ම කරදරකාරී සතෙකි. මීයා ජීවත් වන්නේ ගුල්වල වන අතර එම ගුල් වලට මීගුල් යැයි කියනු ලැබේ. මීයාගේ ගෑණු සතා හදුන්වන්නේ මීදෙන යන නමිනි. මීයන්ගේ ආදිවාසින් හදුන්වන්නේ මීමුත්තන් කියාය. මීයාගේ ලොකුම සත්වයන් හදුන්වන්නේ මීහරකුන් ලෙසය. ඌරු මීයන් කියා තවත් තරමක් විශාල මීයන් විශේෂයක් සිටී. ඊට අමතර ඉගිලෙන මීයන්ද සිටී... උන් හදුන්වන්නෙ මීමැස්සන් කියාය. මීයන්ගේ මාමාට කියන්නේ මීමා කියාය. මීයා විසින් සාදන වද මීවද නම් වේ. මීයා විසින් පාවිච්චි කරන කතුරු මී කතුරු නම් වේ. මීයා කන කෑම මී පාසානම් වේ. මීයා කන අඹ මී අඹ නම් වේ. මීයාගේ කිරී මීකිර නම් වේ. මීයා ලබාදෙන පැණි මී පැණි නම් වේ. මීයා නිසා මිනිසුන්ට බෝවන දරුණුම රෝගය මීමැස්මොරය නම් වේ. මීයා විසින් ලබා දෙන වායුව මීතෙන් වායුව වන අතර මීයා පිටකරන දුම් මීදුම් ලෙසද හදුන්වනු ලැබේ...

හොදම ඒවා